Energiemanagement

Uw energieverbruik is onze zorg. Het beheersen en inzichtelijk krijgen van energiestromen binnen een gebouw is een eerste noodzaak om efficiënt om te gaan met energie.

Is uw installatie rendabel?

Het beheersen en inzichtelijk krijgen van energiestromen binnen een gebouw is een eerste noodzaak om efficiënt om te gaan met energie. Door inzicht in de energiestromen te verkrijgen, kunnen installaties of delen hiervan beoordeeld worden op hun rendementen, efficiëntie en verbruikspatronen. De (meet)gegevens kunnen aantonen of duurzame installaties rendabel zijn en hun beloofde rendementen kunnen waar maken, dan wel aanleiding geven tot verbetering van de installatierendementen en toepasbaarheid in de toekomst.

Bespaar op uw kosten

Energiemanagement zorgt voor een structurele verbetering van de energie-efficiëntie in de gebruiksfase en daarmee een kostenbesparing. Het managen en exploiteren van energie moet ertoe leiden dat uw installatie optimaal functioneert, dan wel dat er financieel gezien correct wordt afgerekend met de eindgebruikers, zodat onderhoudskosten en investeringen in duurzame installaties verrekend kunnen worden.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden omvatten de volgende zaken:

- Procesbewaking gedurende de bedrijfstijd van de klimaatinstallaties

- Het direct reageren op en verhelpen van afwijkingen in het energieverbruik van de hoofdenergiestromen of rendementen van de energieopwekkingsinstallaties.

- Het ondernemen van actie bij storingen om de continuïteit en het peil van de opwekkingsrendementen zo hoog mogelijk te houden.

- Het beheren van het meterplan en het uitlezen van de meters bestemd voor de energieopwekking met de daarbij behorende data.

- Het verzamelen, bewerken en analyseren van data en op basis daarvan optimaliseren van de systeemprestaties van de installaties t.b.v. de energieopwekking.

- Het eenmaal per jaar controleren van de voorschotten van eindgebruikers met de werkelijke verbruiken van het voorgaande jaar.