Onze visie in wonen

Een woningmarkt die toekomstbestendig is, is een gezamenlijke opgave van corporaties én gemeenten. Het is hierbij belangrijk om samenhang te brengen tussen de opgaven in de bestaande woningvoorraad en de ambities op het gebied van nieuwbouw. Kies daarbij bij voorkeur voor bestaand bebouwd gebied en voeg kwaliteit toe.

Corporaties hebben een maatschappelijke taak en zijn er in de eerste plaats voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in hun huisvesting. Het is aan woningcorporaties om te garanderen dat er voor deze doelgroep voldoende sociale huurwoningen zijn. Na 2030 zal de vraag afnemen, op het platteland eerder dan in de steden. Daarom moeten we alleen bouwen wat ontbreekt en vernieuwen wat gedateerd is. Het is zaak om zo flexibel mogelijk te investeren en bijvoorbeeld ruimte te geven aan nieuwe woonconcepten op tijdelijke locaties.

Het aantal kleine een- en tweepersoonshuishoudens groeit vanwege de vergrijzing en verdunning. Als gevolg van de vergrijzing ontstaat er meer behoefte aan nultreden-woningen.

Voorkomen moet worden dat de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Voor commerciële verhuurders liggen kansen om deze markt op te pakken. De corporaties onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren gaat dan ook veel aandacht uit naar het verduurzamen van de bestaande huurwoningen. Nieuwbouw woningen worden bij voorkeur zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Voor de betaalbaarheid van het wonen en het sturen op woonlasten is onverminderd aandacht nodig.

Reeds uitgevoerde projecten in wonen